Historia Instytutu Telekomunikacji

Kalendarium powstania i rozwoju Instytutu Telekomunikacji AGH

1952
Na oddziale Łączności Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej utworzono kierunek studiów „radiotechnika”.
1952
1955
Wydział Elektryczny Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej został wcielony do Akademii Górniczo-Hutniczej. Niestety już w roku 1957 studia na kierunku „radiotechnika” w Akademii Górniczo-Hutniczej zostały przerwane.
1955
1969
Powołany został Zespół Organizacyjny Studium Inżynierskiej Teleelektryki i Elektroniki pod przewodnictwem dr inż. Antoniego Pacha. W krótkim czasie, w wyniku działań zespołu organizacyjnego i rektora AGH, na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH uruchomiono studia z zakresu elektroniki w specjalnościach „łączność” oraz „elektroniczna technika obliczeniowa”.
1969
1976
Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej uruchomiony został niezależny kierunek studiów „telekomunikacja”. Władze uczelni zadanie organizacji kształcenia na nowym kierunku powierzyły doc. dr inż. Antoniemu Pachowi. Proces dydaktyczny początkowo prowadzony był przez Zakład Automatyki i Telemechaniki. W okresie późniejszym powstał Zakład Telekomunikacji.
1976
1979
Na Radzie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki doc. dr inż. Antoni Pach przedstawił propozycję utworzenia Instytutu Telekomunikacji. Propozycja nie została jednak zaakceptowana.
1979
1985
Rada Wydziału wyraziła pozytywną opinię o możliwości utworzenia Katedry Telekomunikacji.
1985
1986
W dniu 26 lutego 1986 roku Rektor AGH wydał zarządzenie o utworzeniu Katedry Telekomunikacji. Kierownikiem katedry został prof. dr inż. Antoni Pach.
1986
1991
W związku z odejściem prof. Antoniego Pacha na emeryturę, nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Katedry Telekomunikacji. Jej nowym kierownikiem został prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak.
1991
1998
Z funkcji kierownika Katedry Telekomunikacji zrezygnował prof. Janusz Filipiak. Po nim funkcję tę objął dr hab. inż. Zdzisław Papir, prof. AGH.
1998
1999
Na stanowisko kierownika katedry został powołany prof. dr hab. inż. Andrzej Pach.
1999
2000
W dniu 30 marca rektor AGH, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, z udziałem władz uczelni dokonał uroczystego otwarcia nowowybudowanego pawilonu D5 - Katedry Telekomunikacji, przy ul. Czarnowiejskiej 78.
2000
2007
W dniu 24 paździrnika odbyło się uroczyste otwarcie drugiego budynku Katedry Telekomunikacji (o symbolu D6, w nomenklaturze AGH).
2007
2012
Katedra Telekomunikacji oddziela się od Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki i współtworzy nowy Wydział- Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
2012
2012
Otwarcie nowego kierunku - Teleinformatyka
2012
2016
Kierownikiem KT został dr hab. inż. Marek Natkaniec
2016
2019
28 stycznia 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie trzeciego budynku Katedry Telekomunikacji (o symbolu B9 w nomenklaturze AGH)
2019
2019
Otwarcie nowego kierunku studiów- Cyberbezpieczeństwo (kierunek współtworzony z Katedrą Informatyki)
2019
2020
Kierownikiem Katedry Telekomunikacji został dr hab. inż. Jerzy Domżał
2020
2021
Następuje zmiana nazwy z "Katedra Telekomunikacji" na "Instytut Telekomunikacji"
2021