Kształcenie

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Telekomunikacji to swoista mieszanka doświadczenia i młodości. Katedra zatrudnia pięciu profesorów tytularnych, jednego profesora uczelnianego oraz dwudziestu czterech adiunktów. W procesie dydaktycznym współpracujemy z doktorantami.
 
Podstawową zasadą obowiązującą w Katedrze przy zatrudnianiu młodych pracowników jest ukończenie studiów doktoranckich. Studia te są gwarancją pewnego doświadczenia dydaktycznego oraz naukowego.
O potencjale dydaktycznym zespołu Katedry Telekomunikacji świadczy kilka okoliczności. I tak, każdego roku pracownicy otrzymują na drodze konkursowej Rektorskie Nagrody Dydaktyczne, głównie za nowe podręczniki, zestawy ćwiczeń laboratoryjnych czy materiały dydaktyczne udostępniane w sieci.
 
Kadra dydaktyczna Katedry Telekomunikacji cieszy się również uznaniem agend rządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznało w roku 2009 wyróżnienie dla kierunku studiów „elektronika i telekomunikacja”, prowadzonego wspólnie przez Katedrę Telekomunikacji oraz Katedrę Elektroniki. MNiSW oraz Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w wyniku procesu recenzyjnego wyraziła zgodę dla Katedry Telekomunikacji na prowadzenie unikatowego kierunku studiów „teleinformatyka”. Profesorowie Katedry Telekomunikacji otrzymywali również nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające podręczniki akademickie.
 
Większość zajęć jest lub może być prowadzona w języku angielskim. Dzięki temu, jak również dzięki rozlicznym kontaktom w Europie, Katedra Telekomunikacji podpisała szereg umów dwustronnych, pozwalających na międzynarodową wymianę studentów (m.in. z Hiszpanią, Finlandią, Włochami, Niemcami, Francją) w ramach dofinansowywanego programu LLP Erasmus.
 
Efekty studiowania z pewnością rosną, gdy studenci mogą rozwiązywać konkretne problemy techniczne lub naukowe. Studenci mogą dać upust takim zainteresowaniom w pracach prowadzonych przez Koła Naukowe oraz przez uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych realizowanych w Katedrze Telekomunikacji.